Privacy Statement

Versie: 1 oktober 2020

1. Introductie

Het Privacy Statement heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens van professionals in de filmindustrie (trainers), deelnemers aan trainingen van FilmForward en andere aangeslotenen bij FilmForward (middels inschrijving, dan wel toestemming).

Onder verwerken verstaat FilmForward alles dat er met uw persoonsgegevens kan worden gedaan, zoals het verzamelen, maar ook opslaan, gebruiken en verwijderen.
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect iets over u zeggen, zoals uw naam, adres, rekeningnummer, e-mailadres alsook het IP-adres van uw computer.

In het Privacy Statement beschrijft FilmForward voor welke doeleinden persoonsgegevens worden verwerkt, welke persoonsgegevens er worden verwerkt, op grond van welke juridische grondslag dit geschiedt, hoe uw privacy wordt beschermd en hoe u uw privacy-rechten kunt uitoefenen.

Voor vragen over onderliggend Privacy Statement kunt u contact opnemen via info@filmforward.nl.

2. Wanneer is dit Privacy Statement van toepassing?

Het Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van alle gegevens van de partijen zoals genoemd in de eerste alinea van dit statement.

3. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens?

FilmForward is verantwoordelijk voor de verwerking van alle persoonsgegevens die binnen de reikwijdte van het Privacy Statement vallen. Het Privacy Statement vermeldt welke persoonsgegevens door FilmForward worden verzameld en gebruikt, voor welk doel en aan
welke personen of entiteiten de gegevens worden of kunnen worden verstrekt.

Gegevens FilmForward:
Stichting Ontwikkelinstelling Film en Audio Visuele Media, handelend onder de naam FilmForward
Kantoor adres: Ms. van Riemsdijkweg 61, 1033 RC Amsterdam
Kvk-nummer: 77149904
E-mailadres: info@filmforward.nl
Telefoonnummer: 06 53 86 59 09

4. Voor welke doeleinden worden persoonsgegevens verwerkt en op welke gegevens heeft dit betrekking?

I) Voor het uitvoeren van overeenkomsten.

Wanneer u een product of dienst bij FilmForward afneemt (deelnemers), dan wel een product of dienst via FilmForward aanbiedt (eg. trainers) verwerkt FilmForward uw persoonsgegevens voor administratieve doeleinden, zoals het verzenden van facturen en het verzorgen van communicatie met betrekking tot (uitvoering van) de dienst.

Voor dit doel verwerkt FilmForward uw contactgegevens, zoals uw adres en e-mailadres, naam en betalingsinformatie.

II) Voor relatiebeheer en marketing

Als aangeslotene bij FilmForward zal u op de hoogte worden gehouden over gelijksoortige producten en diensten van FilmForward, dan wel berichtgeving van informatieve aard in dat kader. Mocht u dergelijke berichtgeving niet op prijs stellen dan kunt u zich altijd afmelden.

5. Wie heeft toegang tot persoonsgegevens?

FilmForward deelt de persoonsgegevens niet met derden, behoudens partijen waarmee FilmForward vanuit technische overwegingen samenwerkt om de gegevens te gebruiken.
Intern zijn de gegevens afgeschermd en alleen raadpleegbaar voor degene die hiervoor verantwoordelijk is gesteld, dan wel de medewerker die de persoonsgegevens nodig heeft ter uitvoering van de taak waarbij persoonsgegevens worden gebruikt. Zoals opgemerkt: uitsluitend voor de genoemde doeleinden en niet voor andere doeleinden.

Wanneer een derde partij uw persoonsgegevens verwerkt, fungeert deze partij als verwerker. Dit betreft bijvoorbeeld de hostingprovider, aangezien FilmForward gebruik maakt van externe servers. FilmForward heeft een overeenkomst met dergelijke verwerkers gesloten waarin is bepaald dat de persoonsgegevens uitsluitend worden gebruikt voor de dienst zoal geleverd aan FilmForward en dat hij zich houdt aan alle eisen die wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

6. Hoe wordt de bescherming van persoonsgegevens gewaarborgd?

FilmForward heeft waarborgen getroffen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. FilmForward heeft passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om persoonsgegevens te beschermen tegen toevallige of onrechtmatige vernietiging of verlies, beschadiging, wijziging, ongeautoriseerde openbaarmaking of toegang, evenals alle andere vormen van onrechtmatige verwerking (inclusief, maar niet beperkt tot, onnodige verzameling) of verdere verwerking. Voorbeelden zijn training van personeel, beveiligde servers en een protocol tegen eventuele data-lekken.

7. Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden verwijderd of anoniem gemaakt wanneer uw
persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze
persoonsgegevens worden verwerkt.

8. Hoe kan u uw privacy-rechten uitoefenen?

U heeft het recht op inzage van een overzicht van uw persoonsgegevens, wijziging daarvan en, onder bepaalde voorwaarden, rectificatie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens.

Om uw recht op inzage, rectificatie, verwijdering, beperking, bezwaar of dataportabiliteit in te roepen, neemt u contact met ons op via info@filmenav.nl. FilmForward kan aanvullende informatie vragen ter verificatie van uw identiteit bij het inroepen van deze rechten.

Indien u toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor een bepaald doel, dan kan u deze toestemming altijd weer intrekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen terugwerkende kracht.

9. Kunt u een klacht indienen?

Mocht u het oneens zijn over de wijze waarop uw persoonsgegevens worden gebruikt, dan kunt u altijd contact opnemen via info@filmforward.nl.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Ideeënbus

Deel je idee met ons!

Ideeënbus

Deel je idee met ons!

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief